1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi CREATIVE, FUN, REALISTIC AND ENERGETIC CARICATURES NEEDED FOR BIG JOB - WE NEED YOUR WINNING DESIGN!
  Đã rút