Freelancer: DuWayneO
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ME-SB001 Concept Layout Rev.02

Please see updated layout as per feedback and AutoCAD DWG screen shot


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    29
                   cho                     Cad drawings for each shape with title block and 3d render of shape
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

 • DuWayneO
  DuWayneO
  • cách đây 7 năm

  1/8 thinkness now shown and AutoCAD view

  • cách đây 7 năm