Freelancer: ysfworks
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Keiichi Tsuchiya

Here is the caricature with the car. Will be awaiting for your feedback.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Caricature of a Japanese Man
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.