Freelancer: lendula
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

japan flag colors

tell me how u like it, can do the changes as u want.. i have limited to 3 colors..is there freedom to add more colors?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    9
                   cho                     Caricature of a Japanese Man
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.