Freelancer: ysfworks
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Keiichi Tsuchiya

Here is another submission. Made the best of the three colors. If any alteration required, just let me know. Feedback please.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    40
                   cho                     Caricature of a Japanese Man
Bài tham dự #40

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.