Freelancer: liveceeyes
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design 2-caricature-Keiichi-Tsuchiya

limited to 3 colors only. except white (Black,green and skin color). Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    50
                   cho                     Caricature of a Japanese Man
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.