Freelancer: samuelportugal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Keiichi Tsuchiya

Full vector cartoon, I choose another view of the car, I think it looks better.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    53
                   cho                     Caricature of a Japanese Man
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.