Freelancer: samuelportugal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Keiichi, the second entry

A vector cartoon (fully customizable) I hope you like it!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    54
                   cho                     Caricature of a Japanese Man
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.