Freelancer: uzmaq74
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Creative Design

Please check & feedback on my concept. If you need any changes in colors, fonts or anything do let me know. I will give you unlimited revisions, Please chat/inbox File Format: AI, EPS, PDF, PNG, JPG, PSD, SVG

Bài tham dự cuộc thi #114 cho Carton logo design
Bài tham dự #114

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.