Freelancer: Magicebarron
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Two different beast

The first design is a soap Carter and the other one is a headless drummer.

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Character Design!
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.