Freelancer: ninoblackwhite
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my drawing

HI , i am 2D artist , I am from Vietnam , this is my drawing , if you like this style , we can discuss together , thanks and have a good day to you !


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    42
                   cho                     Children's Book - Illustrator Needed
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.