Freelancer: nugrahanugraha
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

illustrtaion

Hi Here's character in my style..feel free to leave me somne feedback if there any corrections or suggestions :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    45
                   cho                     Children's Book - Illustrator Needed
Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.