Freelancer: ninoblackwhite
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my drawing 2

This is my 2nd drawing with a different style, hope you like it and work with you . Thank you !


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    76
                   cho                     Children's Book - Illustrator Needed
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.