Freelancer: avrinatanty
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The French Bulldog "Nacho"

hi, this is my illustration of Nacho, I hope this style suit you well. If there anything you like to change, I open for any suggestion, thank you :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    87
                   cho                     Children's Book - Illustrator Needed
Bài tham dự #87

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.