Freelancer: dorotasosnowka
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Christmas video_2

https://drive.google.com/open?id=1lkVZPz6Wa82HMKBXJ-PPHvdMSiTJfpLO Illustration in the middle can be changed to any scene.

Bài tham dự cuộc thi #30 cho Christmas video
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

  • dorotasosnowka
    dorotasosnowka
    • cách đây 1 tháng

    And second option https://drive.google.com/open?id=1jJ9enf-DelUBM54CUtszHLYa7dqwCih0

    • cách đây 1 tháng