Freelancer: nickkad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mini

I will send you the vector file after selection.i think you will like this. i can make the other one also for you.Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     Classic mini in a camping theme t-shirt design (4712cduk259)
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.