Freelancer: EnmanuelColm
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Proposal 1

Hello, I present my design, I hope you like it, pending corrections.

Bài tham dự cuộc thi #323 cho Company Logo & Icon
Bài tham dự #323

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.