Freelancer: mariusunciuleanu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

OneNeighbor

Logo, app icon and splash screen concept design for OneNeighbor, an application that groups homeowners together based on co-location.

Bài tham dự cuộc thi #377 cho Company Logo & Icon
Bài tham dự #377

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.