1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 188
  Bài tham dự #188 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 17. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 18. Á quân
  số bài thi 177
  Bài tham dự #177 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 19. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 20. Á quân
  số bài thi 53
  Bài tham dự #53 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 22. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 23. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút
 24. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Complete Make Over, Logo, Website, Brochures, Flyers. Start w/Logo, 713 Energy Group
  Đã rút