Freelancer: vasantjadhav
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

fishing boat

hi, this is a rough model and render of my concept, if acceptable i can modify it with more details and better rendering


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     Concept Boat Design - 1 concept only
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.