Freelancer: designindustria
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Walk Around Boat size/length 12 meters

Modern, minimalistic walk around boat with glass hard top.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     Concept Boat Design - 1 concept only
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.