Freelancer: MRGRAPH003
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Concept Vehicle wrap design1

this is only the initial design. please comments if am I going on the right track? please?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    50
                   cho                     Concept Vehicle wrap (think food truck)
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.