Freelancer: SAKTI2
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CopperHouseDeli Vehicle Wrap Design by Sakti Utomo

CopperHouseDeli Vehicle Wrap Design by Sakti Utomo Hello Boss :-) This is new update. Hope you like it. Let me know if you need a change color or something else. Thanks. Regards, SAKTI U.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    51
                   cho                     Concept Vehicle wrap (think food truck)
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.