Freelancer: tanotano
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Copper Patina - Design Wrap Food Car

hello Sir, this design 01 i'll bring to color "copper patina", i hope u like it. and design 02 > color copper default. any change just tell me, thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    59
                   cho                     Concept Vehicle wrap (think food truck)
Bài tham dự #59

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.