Freelancer: amitpadal
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design Take 3

Sir, A bit of change in design & layout. Any desired modifications will be done promptly. Regards, Designer

Bài tham dự cuộc thi #21 cho Corporate Image: Business Card, envelope, iPhone screen,etc. - repost
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.