Freelancer: seeker2124
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ems_01

Hi Ch, this is the revised version of the logo i've created for you. I used a stronger color blue for more emphasis of your name...thanks and God Bless...


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    51
                   cho                     County Emergency Medical Services
Bài tham dự #51

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.