Freelancer: saraduranti
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Seconda proposta

Seconda proposta. Focalizzare l'attenzione sul cliente oltre che il servizio

Bài tham dự cuộc thi #35 cho Creare slogan ed intro
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.