Freelancer: nazmul4hasan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Audio recording for Voicemail

Greetings. Kindly check the voice and let me know your comments. Thank you https://drive.google.com/file/d/1_W_cy0PHGtFJPEU4ximeYCaCNQOwP77z/view

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Create Audio recording for Voicemail
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.