1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Graphic Design Bài thi #8 cho Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Graphic Design Bài thi #8 cho Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Graphic Design Bài thi #8 cho Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Graphic Design Bài thi #9 cho Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Create Print and Packaging Designs for Driving Directions 2 Sides 5.375" x 8.375" finished size
  Bị từ chối
  1 Thích