Freelancer: brokenaiub
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Employee job productivity report template

This is a sample of productivity template. It would be better if you clarify what type of work I have to do.

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Create Productivity template for a call centre- Aspect Unified director software
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.