Freelancer: intajali414410
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Hello sir, I designed your logo according to your direction. If the logo is to change the font, than you can tell me. I’m always ready to help you.

Bài tham dự cuộc thi #63 cho Create Simple Logo
Bài tham dự #63

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.