Freelancer: NoTimeForLife
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

textured spaceship, hope you like it

a higher resolution is available here https://i.imgur.com/DrbDkq9.jpg


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      46
                     cho                       Create a 3D animated spaceship (original work)
Bài tham dự #46

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.