Freelancer: cokbun
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

lion head 2d

also comes in colors,metal colors , and 3D and animated ( already done ), but i cant upload .avi files here :)

Bài tham dự cuộc thi #1 cho Create a Mascot for our company, a 3D model
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.