Freelancer: ridoyanahamedf
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOGO

HI, I TRIED TO CREATE THIS LOGO ACCORDING TO YOUR INSTRUCTIONS. I HOPE YOU LIKE IT. ANY FURTHER CHANGE IS POSSIBLE, JUST LET ME KNOW. THANKS. HAVE A NICE DAY..


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    33
                   cho                     Create a Show Logo
Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.