Freelancer: eljulioguerra1
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ANGRYracoon

I hope you like my proposal, 100% handmade, I have photos and the outline on paper, the color and the redrawing is digital


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     Create a Sticker Design
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.