Freelancer: allejq99
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

RBSC Logo allejq

Design based on the colors of the "RSBC" flag with a sporty style.

Bài tham dự cuộc thi #10 cho Create a T-shirt design
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

  • thibautdive
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    Try something cool that kids will wear for example this is a cool T for skate kids. We need something for sailing kids and max 1 color. https://big-cat-rescue.myshopify.com/products/shirt-kids-board-to-be-wild

    • cách đây 1 tháng