Freelancer: odchunjunaid
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Vector Sketch

Vector sketch of drawing provided, using skin shades taken from the thumbnail. Still working on it..


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    19
                   cho                     Create a Vector Graphic from a Sketch for me
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.