1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Đã rút
 20. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Create a business name and Logo Design for Electrical company
  Đã rút