1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 17. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 18. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút
 19. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Software Architecture cho cuộc thi Create a concept for a game for runners (for smartphones)
  Đã rút