Freelancer: lonaug
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Stepping-Stone Professional Logo 2

Another concept I've professionally created, I hope you like this one as well. Thank you!

Bài tham dự cuộc thi #42 cho Create a logo for Stepping-Stone, a business process outsourcing company
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.