1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Create a piece of Art using our logo and our Bible-brain characters
  Graphic Design Bài thi #27 cho Create a piece of Art using our logo and our Bible-brain characters
  Graphic Design Bài thi #27 cho Create a piece of Art using our logo and our Bible-brain characters
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Create a piece of Art using our logo and our Bible-brain characters
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Create a piece of Art using our logo and our Bible-brain characters
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Create a piece of Art using our logo and our Bible-brain characters
  Đã rút