Freelancer: josuejacinto
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

VIDEO PREVIEW

Hello there, this my first draft proposal, I haven't select the sounds fx yet, but I hope you like the logo and product animation! let me know your feedback!

Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.