Freelancer: autulrezwan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

minimal logo

HI! Hope you like the design I made for you. I am waiting for your valuable feedback, so together we can create an identity that exactly meets your expectations.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    145
                   cho                     Create a simple logo.
Bài tham dự #145

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.