Freelancer: Ingyar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Evolve 2 Love, V2 & V3

Two similar transitions from Evolve to Love. Let me know if you like some tweaks. GoogleDrive LINK ---> https://drive.google.com/file/d/0B1uq6KuD0XyXbUNrWWNyTWdBa0k/view


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      13
                     cho                       Create an Animation
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.