1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Animation cho cuộc thi Create an Animation Video of our HydraVane Gross Pollutant Trap
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Animation cho cuộc thi Create an Animation Video of our HydraVane Gross Pollutant Trap
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Animation cho cuộc thi Create an Animation Video of our HydraVane Gross Pollutant Trap
  Đã rút