Freelancer: salihobouriche
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

hello you should enable video format file type

hello enable video format type plz so i can submit my video thank you

Bài tham dự cuộc thi #8 cho Create an advertising explainer animation
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

  • metinbasarir
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    how can i enable it?

    • cách đây 1 tháng