Freelancer: ColorRain29
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

An elegant CV/Resume create

Hi, I have changed another color of the previous CV here. Pick according to the previous PDF and place it in the right font, choose the one you like. Thanks

Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.