Freelancer: ColorRain29
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Create an elegant CV/Resume

I have changed the color of the previous CV here. Sort by the previous PDF and put in the right font, choose the one you like. Thanks

Bài tham dự #33

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.