Freelancer: timcampix
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Second Page

Incomplete mockup. I am posting it here so I can hear any feedback from you.

Bài tham dự cuộc thi #28 cho Create an ice cream parlor menu
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

  • telekomgubben
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Can´t give you much feedback with only that.

    • cách đây 3 năm