Freelancer: sampathbbuu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

I did it like this. and if you feel happy with this design I can do more changes. As well as .png .jpg .ai .eps. .psd or any formats available.. Thank you!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    31
                   cho                     Create logo and slogan for new moving company
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.